نوشته‌ها

خاکریزی

مراحل خاک برداری و گودبرداری ساختمان , خاکریزی

مراحل خاک برداری و گودبرداری ساختمان , خاکریزی : مرحله خاک برداری و خاکریزی از جمله مراحلی هستند که در ساخت ساختمان بسیار مهم می باشند و انجام هر گونه اقداماتی در این عملیات باید با توجه به نظارت های لازم و دستورالعمل های مشخص شده باشد.

مراحل خاک برداری و گودبرداری ساختمان

در مراحل گودبرداری ساختمان اول از هر چیزی باید بر اساس نقشه های اجرایی موجود و رقومهای خواسته شده ، فرآیند خاک برداری و خاکریزی صورت بگیرد و اگر تنها نیاز است که فرآیند خاک برداری برای رسیدن به تراز مدنظر صورت بگیرد باید تا جایی که زمین مقاومت دارد عملیات خاک برداری را انجام داد و خاک برداری های که اضافه بر نقشه صورتمجلس شوند. با استفاده از مصالح مناسب مثل سنگ چین، سفته آهکی و … اضافه خاک برداری برای رسیدن به تراز زیر پی ساخته و آماده می گردد. اگر نیاز باشد که از خاکریزی برای رسیدن به تزار مورد نظر استفاده شود باید برای شروع تا عمق های لازم اقدام به برداشتن خاکهای نباتی شود و بعد از آن فرآیند خاکریزی صورت بگیرد. قشرهای خاکریز نباید بیشتر از ده سانتی متر ضخامت داشته باشند.

باید شیب عرضی پیاده رو مطابق نقشه های اجرایی باشد و به گونه ی در بستر پیاده رو،شیب عرضی را قرار دهند که به راحتی آب های که بر روی پیاده رو وجود دارد به درون جوی ها، لوله های جمع کننده و مجاری ها تخلیه گردند. اگر که اطلاعات لازم در مورد شیب وجود نداشته باشد باید حداقل شیب عرضی(۲%) تعیین شود.

فرآیند آماده سازی نمودن بستر خیابان

پیش از اینکه زیرسازی خیابان انجام شود باید مطابق نقشه های اجرایی ، عملیات خاکی تا تراز تعیین شده،صورت بگیرد. اگر برای اینکه به تراز مورد نظر برسیم به خاک ریزی نیازی وجود داشته باشد، بعد از اینکه خاک نباتی برداشته شد ، باید با خاک قرضه مناسب یا خاکی که از عملیات خاکبرداری بدست آمده ، خاک ریزی را در قشرهایی با ۱۵ سانتی متر ضخامت انجام داد. اگر دستگاه نظارت دستور بدهد که به دلیل نامرغوب بودن خاک محل، خاک برداری زیادتر از تراز انجام شود باید محلی که خاک برداری انجام شده را با مصالح مناسب تا تراز مد نظر ، پر و آماده کرد. اگر مسیر خیابان به صورت است که از مسیرهای سنگی عبور می نماید باید سطح خیابان به وسیله مصالح مناسب یا مصالح که مورد تایید است پر و آماده شود و اینکار برای رسیدن به سحطی صاف و مقاوم انجام میشود. رعایت نکات ایمنی خاکبرداری نیز در این مرحله از ملزومات کار می باشد.

مراحل خاک برداری و گودبرداری ساختمان

مراحل خاک برداری و گودبرداری ساختمان

مصالح خاکریزی

به صورت کلی می توان اینگونه گفت که برای خاکریزی مصالحی مورد استفاده قرار می گیرند که این مصالح از خاک برداری و گود برداری های پروژه تامین می گردند.زمانی که می خواهند از این خاک ها استفاده کنند دستگاههای ناظر آنها را تایید می کنند. همه ی گودبرداری ها در گروه های هفتگانه A-1 الی A-7 استاندارد M-145 اشتو هستند ، را می توان از خاک های دانست که برای خاک ریزی قابل قبول می باشند.

این خاک ها به دو گروه زیر تقسیم می گردند :

خاکهای درشت‌دانه گروه A1 ، A2 ، A3

خاکهای ریزدانه گروه A4 ، A5 ، A6 ، A7

لازم است بدانید برای اینکه از این خاک ها استفاده شود باید با توجه به نوع بهره برداری،اجرای کار، بارگذاری روی خاک ریز و مقدار مصالح ریزدانه توسط دستگاه نظارت تایید شوند البته در برخی از شرایط آزمایشگاهی که مورد تایید کارفرما باشد نیز باید آن را تایید کند سپس به پیمانکار ابلاغ گردد.

خاک های زیادی وجود دارد که باید از مصرف آن ها خودداری کرد و جز خاک های هستند که نامناسب و مرغوب می باشند که در ادامه به آنها اشاره شده است:

  • – خاک های گچی
  • – نمکی
  • – لجنی
  • – نباتی
  • – قابل انقباض
  • – زراعی قابل تورم
  • – خاک های دارای رستنیها و مواد آلی

دستگاه نظارت و گاهی آزمایشگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین تصویب کارفرما نیاز است که برای خاک ریزی تشخیص دهند که کیفیت خاک مناسب آن بوده است یا خیر. خاک های که مناسب می باشند برای انواع خاک ریزها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل مواردی مثل راه های دسترسی ، محل سازه ها ، اطراف پی ساختمان ها ، پر کردن پشت دیوارها ، ابنیه فنی، کانال های آب و فاضلاب ، تاسیسات محوطه ، کابل کشی ها می باشند.

در اندک مواردی و در کارهای کوچک می توان از مصالحی مناسب مثل بتن لاغرو شفته آهکی برای پر کردن پشت دیوارها و سازه های فنی استفاده کرد ولی در هر صورت روش اجرای کار و مصالحی که استفاده می شود بر پایه مشخصات فنی خصوصی و همچنین دستور های دستگاه نظارتی خواهد بود.

اگر محل اجرای پروژه به صورتی باشد که از خاک های نامناسب است و امکان این وجود ندارد که محل ساختمان را تغییر دارد ،باید در مشخصات فنی خصوصی جزئیات فنی اصلاح و عوض کردن خاک ها و همچنین روش های اجرایی برای رسیدن به بستر مناسب و همچنین ابعاد رقوم خواسته شده، قید شود.

زمانی که برای خاک ریزی ، خاکی که از عملیات گود برداری و خاک برداری حاصل می شود ، کافی باشد و یا اینکه در فاصله حمل اقتصادی خاک مناسب وجود نداشته باشد ، می توان از مصالح رودخانه استفاده کرد که البته نیاز به اجازه از دستگاه نظارت داشته و با توجه به مشخصات فنی خصوصی است و در مشخصات فنی خصوصی محدودیت مصالح ریزدانه نوشته می شود.

اصلاح مصالح

برای خاک ریزی باید پیش از هر چیزی از خاک های استفاده کرد که از خاک برداری حاصل شده است ولی اگر خاک مناسب وجود نداشته باشد یا کم باشد باید از منابع قرضه ی استفاده شود که مورد تایید است.به هیچ وجه نباید از خاک رس با درصد تورم بالا برای خاک ریزی زیر پی یا کف ساختمان استفاده کرد .
اگر از خاک رس قابل تورم استفاده شود و خاک مناسب در دسترس نباشد می توان میزان رطوبت را از رطوبت بهینه (۱%) تا (۲%) بیشتر دانست.
از آهک می توان برای کم نمودن خاصیت خمیری در این خاک ها استفاده کرد. میزان درصدتراکم و رطوبت،مقدار آهک باید به واسطه آزمایشگاه مورد تاییدکارفرما تعیین شود و همچنین به واسطه دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ گردد.

افزودن آهک می تواند سبب شود که کارایی سیلت و رس با درصد رطوبت زیادتر از میزان رطوبت بهینه بالا رود و همچنین کنترل پلاستیسیته خاک رس را در پی خواهد داشت.

کم نمودن آب ازاد خاک علاوه بر آبگیری آهک سبب می شود که مقاومت خاک بهبود یابد. اگر ظرفیت باربری از خاک مورد نظر بیشتر باشد باید برای بهبود ظرفیت باربری خاک از سیمان پرتلند استفاده کرد یا آهک را به آن اضافه نمایید.

باید به واسطه دستگاه نظارت مقدار و روش اختلاط و چگونگی اجرای کار به پیمانکار ابلاغ گردد.

خاکریزهای با مصالح ریزدانه

پیش از اجرای فرآیند تراکم در خاکریزها در مرحله پس از خاک برداری، باید مصالح ریزدانه رطوبت بهینه داشته باشند.کنترل رطوبت بهینه بر پایه روش پروکتور استاندارد صورت می گیرد.اگر بتوان رطوبت را درمکان قرضه به خاک بیافزاید و بعد از حمل و پخش، در محل رطوبت کنترل شود بسیار بهتر است. اگر بخواهیم آب را در محل برای تامین رطوبت با توجه به نوع مصالح اضافه نمایید . باید دستگاه نظارت موافقت نماید. از روش مخروط ماسه طبق استاندارد (۱۹۱- T ) برای اندازه گیری نمودن وزن مخصوص خاک در مکان استفاده می گردد. از روش پروکتور استاندارد برای مشخص نمودن رطوبت بهینه و تراکم استفاده می گردد. اگر بخواهید از روش دیگری استفاده کنید باید در مشخصات فنی خصوصی جزئیات آن نوشته گردد.

می توان میزان رطوبت را در خاک های چسبنده ، (۱%) تا (۲%) کمتر و در خاک های قابل تورم (۱%) تا (۲%) زیادتر از رطوبت بهینه قرار داد البته در صورتی این امکان محیا می شود که دستگاه نظارت آن را تایید کرده باشد. به صورت کلی فرآیند تراکم تا زمانی که وزن مخصوص بدست باید باید ادامه داشته باشد. گاهی در نحوه تراکم یا رطوبت تغییراتی باید وجود داشته باشد که با توجه به نوع خاک و مرغوبیت آن است و باید این مسئله توسط آزمایشگاه مورد تایید کارفرما مطالعه شود و توسط دستگاه نظارت دستورات ضروری به پیمانکار داده گردد.

خاکریزی های با مصالح درشت‌دانه

آزمایشگاه مورد تایید کارفرما ، مقدار تراکم و رطوبت بهینه خاکریزی را با مصالح درشت دانه مثل مصالح شنی و ماسه ی یا ترکیبی از شن و ماسه معین نماید . مقدار این تراکم به وسیله استاندارد ASTM D2049 معین می گردد.

خاکریزی های با مصالح رودخانه‌ای

در خاکریزهای با مصالح رودخانه ی مقدار تراکم و رطوبت بهینه با توجه به نوع مصالح ومیزان درصد موادریزدانه به واسطه آزمایشگاه معین می گردد. روش پروکتور استاندارد ، به عنوان روش آمازیش است.

نحوه ی آماده‌سازی بستر خاکریزی

آماده سازی بستر خاکریزی ساختمان ، مرحله ی است که پس از خاک برداری صورت می گیرد و قبل از اینکه پروسه خاکریزی صورت بگیرد باید قسمت ها و بخش های که در دستورات دستگاه نظارت و نقشه های اجرای برای خاک ریزی معین شده اند، از خاک نباتی ، مصالح نامناسبی ، گیاهان و ریشه اشجار به صورت کامل پاکسازی و تمیز شوند.اگر برای انجام کار موانعی مطرح باشد باید با نظر و تایید دستگاه نظارت برطرف شوند و همچنین تخریب و جابه جایی های لازم صورت بگیرد. اگر آب های زیرزمینی وجود داشته باشد پیش از اینکه عملیات صورت بگیرد باید با توجه به دستوراتی که در این فصل وجود دارد اقدامات لازم برای پایین انداختن آب و زهکشی صورت بگیرد که البته مطابق نظر دستگاه نظارت خواهد بود.باید نکاتی را پیش از اینکه عملیات خاک ریزی انجام شود و بعد از اینکه مصالح سست و نامطلوب برداشته شد ، رعایت نمایید که در ادامه به آنها اشاره شده است:

۱)در صورتی که مصالح زمین بستر خاکریزی از شن و ماسه باشد باید سطح کار را با تراکم مدنظر رگلاژ و کوبیده کرد.

۲)اگر نیاز باشد که بر روی سطح بتنی ، خاکریزی صورت بگیرد پس از اینکه عملیات اجرا شود باید برای مرطوب کردن و تمیز کردن سطح بتن اقدام نماید.

۳)در صورتی که جنس زمین بستر خاکریزی از خاک های رسی ریزدانه سیلیسی باشد باید اول به میزان پانزده سانتی متر عمق بستر را شخم زد و بعد با تراکم خواسته شده کوبیده کرد.

۴)اگر نیاز است که روی سطح سنگی عملیات خاکریزی انجام گردد باید پیش از اینکه خاکریزی را شروع کنید اقدام به حذف مواد خارجی و اضافی و سنگ های سست از محل کار نمایید و بعد از اینکه سطح آن را مرطوب نمودید برای خاکریزی اقدام کنید.

لازم است بدانید نباید فاصله زمانی که بین آماده سازی بستر و اجرای عملیات خاک ریزی زیاد باشد. بعد از اینکه آماده سازی انجام شود سریعا برای خاک ریزی باید اقدام نمود. اگر بهر دلیلی در این کار توقفی انجام گردد باید پیش از اینکه عملیات خاکریزی اجرا شود، دستگاه نظارت از محل کار بازدید کند و اگر لازم بود برای ترمیم و همچنین آماده سازی دستورات ضروری را صادر نماید.